Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 28.05.1998
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Oterbestanden har i enkelte vassdrag i Troms og Nordland nå blitt så stor at det har medført omfattende predasjon på anadrome fiskeslag som går opp i elvene for å gyte. Dette har i første rekke gått ut over enkelte lokale laksestammer. Oteren har også gjort noe skade i oppdrettsanlegg langs kysten.

Vil miljøvernministeren vurdere å innføre kvotejakt på oter i Troms og Nordland slik at skader som følge av en for stor bestand kan bli redusert?


Les hele debatten