Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.03.1999
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A): Ei gransking som vart presentert i Skolefokus nr. 4 1999 syner at haldningane til nynorsk mellom elevane heng saman med kvaliteten på opplæringa. Elevar frå fleire kantar av landet har kravd betring av norskopplæringa utan at det førebels har gjeve resultat. Det vert også peika på at forskingsinnsatsen på dette feltet er svært låg.

Har statsråden tenkt å gjera noko som helst for å styrkja nynorsken i skulen?


Les hele debatten