Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorfor oppnevnelse og mandat for utvalget som skal se på hele boligpolitikken, ikke var klart da budsjettet ble lagt fram, slik statsråden opplyste det skulle være

Datert: 21.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Da Stortinget 4. mars 1999 behandlet St.meld. nr. 49 (1997-98) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte, ble det vedtatt: "Stortinget ber Regjeringen om å nedsette et utvalg som skal se på hele boligpolitikken". Det er nå snart sju måneder siden Stortinget fattet dette vedtaket. Skriftlig har statsråden sagt at oppnevnelsen og mandat skulle være klart når budsjettet ble lagt fram.

Hvorfor har ikke det skjedd?


Les hele debatten