Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til miljøvernministeren

Om at gården Haugsjå i Froland kommune pga. opptrappingen av barskogvernet har fått båndlagt 25 pst. av de produktive skogarealene

Datert: 08.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Gården Haugsjå i Froland kommune i Aust-Agder har som en følge av opptrappingen av barskogvernet fått båndlagt ca. 25 pst. av de produktive skogsarealer. Dersom en slik vesentlig del av eiendommen blir varig vernet vil dette sterkt svekke driftsgrunnlaget for gården. Saken har fått en maksimal konfliktgrad i det eieren er sterkt mot at gården fratas viktige arealer. I St.meld. nr. 40 (1994-95) står det at: "noen områder er dessuten uaktuelle på grunn av stor konfliktgrad".

Bør ikke dette tas til følge?


Les hele debatten