Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Om at ulykker og ekstra transportkostnader pga. den dårlige standarden på E18 i Aust-Agder anslås å gi fylket merutgifter på 400 mill. kr årlig

Datert: 12.01.2000
Besvart: 19.01.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Bare 23 pst. av E18 gjennom Aust-Agder har tilfredsstillende vegstandard mot 49 pst. i snitt for hele landet. Både ÅDT og ulykkesfrekvensen for E18 i Aust-Agder er nær det dobbelte av snittet for stamvegnettet i Norge. Ulykker og ekstra transportkostnader på grunn av dårlig E18 anslås til å gi fylket en merutgift på 400 mill. kroner årlig. Rute 7 utgjør bare 4 pst. av stamvegnettet, men betjener 18 pst. av det samlede trafikkarbeidet i landet.

Hvordan vurderer statsråden dissa fakta, og hva mener han må gjøres?


Les hele debatten