Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om iverksette anbefalingene i utredningen fra Norgesnettrådet om utdanningstilbud i radiografi og stråleterapi

Datert: 27.01.2000
Besvart: 02.02.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Videreutdanningen i stråleterapi er den eneste bedriftsinterne utdanningen som formelt sett ikke er overført høgskolesystemet. Med bakgrunn i de vedtak som ble fattet i Nasjonal kreftplan, har Norgesnettet på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet utredet utdanningstilbud i radiografi og stråleterapi. Utredningen er ferdigbehandlet i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og overlevert Sosial- og helsedepartementet.

Vil statsråden sørge for at anbefalingene i rapporten iverksettes?


Les hele debatten