Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til barne- og familieministeren

Om at et barn er i ferd med å bli tvangsadoptert til fosterforeldrene, sett i lys av Den europeiske menneskerettighetsdomstolens dom vedr. fratakelsen av foreldreansvaret

Datert: 27.01.2000
Besvart: 02.02.2000 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): På bakgrunn av at en norsk mor ble fratatt foreldreansvaret og omsorgen for sin datter i 1990, avsa Den europeiske menneskerettighetsdomstolen 7. august 1996 dom for at fratagelse av foreldreansvaret og rett til samvær var brudd på menneskerettskonvensjonens artikkel 8. I stedet for tilbakeføring til moren er barnet i ferd med å bli tvangsadoptert til fosterforeldrene.

Hva vil statsråden gjøre for at dette ikke skal skje?


Les hele debatten