Spørretimespørsmål fra Mimmi Bæivi (A) til fiskeriministeren

Om når Regjeringen vil fremme saken om enhetskvoteordningen for fartøy under 28 m, med forslag om en naturlig grense for ordningen

Datert: 27.01.2000
Besvart: 02.02.2000 av fiskeriminister Lars Peder Brekk

Mimmi Bæivi (A)

Spørsmål

Mimmi Bæivi (A): I St.meld. nr. 51 (1997-98) Perspektiver på utvikling av norsk fiskerinæring, slås det fast at deler av flåten trenger fornyelse uten at kapasiteten bygges opp. Kystflåten har høyest gjennomsnittsalder. I dag er ofte kvotene for små til at det er lønnsomt å skifte ut de gamle båtene. I Innst. O. nr. 55 (1998-99) ber næringskomiteen Regjeringen om å utrede enhetskvoteordningen for fartøy under 28m, og foreslå en naturlig grense for denne ordningen.

Når vil Regjeringen legge saken fram for Stortinget?


Les hele debatten