Spørretimespørsmål fra Gunnar Breimo (A) til miljøvernministeren

Om når forsøkene med myndighet tillagt ulikt sammensatte rovviltutvalg på fylkesnivå vil bli iverksatt

Datert: 30.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Gunnar Breimo (A)

Spørsmål

Gunnar Breimo (A): Ved behandlingen av St.meld. nr. 35 (1996-97) om rovviltforvaltningen, var en enstemmig komite sterkt opptatt av at konfliktnivået burde reduseres mest mulig. Som et ledd i dette ba komiteen Regjeringen igangsette forsøk med myndighet tillagt ulikt sammensatte rovviltutvalg på fylkesnivå.

Når vil disse forsøkene bli iverksatt?


Les hele debatten