Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å følgja opp ei utgreiing av norske og internasjonale erfaringar med konkurranseutsetting i offentleg sektor, inkludert omsorgstenestene

Datert: 11.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): I St.meld. nr. 28 (1999-2000) Innhald og kvalitet i omsorgstenestene, Omsorg 2000, vert det sagt at Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomfører ei utgreiing av norske og internasjonale erfaringar med konkurranseutsetting i offentleg sektor, inkludert omsorgstenestene, og at den vil føreliggja tidleg år 2000.

Vil statsråden fylgja opp denne utgreiinga, og i tilfelle når og på kva måte?


Les hele debatten