Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om grunnen til den ulike vurderinga i Sverige og Noreg m.o.t. å tvangsutsenda innbyggjarar frå Kosovo som hatt mellombels vern

Datert: 23.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Noreg er no i ferd med å tvangsutsende 9 av 10 innbyggjarar frå Kosovo som har hatt mellombels vern i landet vårt. Etter Stavanger Aftenblad 21. mars 2001 gir Sverige anten asyl eller opphald på humanitært grunnlag for 2 av 3. I Sverige drøftar dei også om enda fleire av dei som ynskjer det, inntil vidare skal få bli.

Kva er grunnen for at to nordiske land føretek så ulik vurdering av eit spørsmål der dei begge mottek råd frå UNHCR?


Les hele debatten