Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om at dei kommunale husleigenemndene blir vurdert fjerna i arbeidet med ny husleigelov, noko som vil svekke klagaren sin sjanse til å redusera leigeprisen

Datert: 07.01.1998
Fremsatt av: Ingrid Fiskaa (SV)
Besvart: 14.01.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Prisnivået på utleigebustader er svært høgt i mange byar, noko som i første rekke rammar folk med låg løn, studentar og sosialhjelpsmottakarar. Regjeringa arbeider no med ei ny husleigelov som kan gi endå dårlegare rettsvern for leigetakarar. Dei kommunale husleigenemndene blir vurdert fjerna, noko som vil svekka klagaren sin sjanse til å redusera leigeprisen.

Korleis vil statsråden arbeide for å styrka rettsvernet til ungdom og andre økonomisk svake grupper gjennom husleigelova?


Les hele debatten