Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til sosialministeren

Om å stadfesta at dei kommunane som i dag ikkje har tilbod om heildøgns pleie og omsorg til 25 pst. av sine eldre over 80 år, vil få utbyggingstilskott

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Nokre kommunar legg førebels planane sine på is, med den kostnadsauke det medfører, i påvente av avklaring frå regjering og storting når det gjeld ei verdig avslutning av handlingsplanen for eldreomsorg. Andre har tilbodet til dei mest pleietrengjande att å løyse, dei har ikkje noko anna val enn å fortsetje utbygginga utan pr. dato å vere tildelt tilskot.

Kan statsråden stadfeste at dei kommunane som i dag ikkje har tilbod om heildøgns pleie- og omsorg til 25 pst. av sine eldre over 80 år vil få tilskot?


Les hele debatten