Spørretimespørsmål fra Ursula Evje (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om oppfølging av Statistisk sentralbyrås kartlegging av grunnskolelærernes kompetanse i ulike undervisningsfag, som avdekket til dels grove mangler

Datert: 05.03.2002
Besvart: 13.03.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): På oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet utførte Statistisk sentralbyrå i 1999-2000 en kartlegging av grunnskolelærernes kompetanse i de ulike undervisningsfagene. Det ble avdekket til dels grove mangler. Gjennomgående manglet minst én av fem lærere på ungdomstrinnet lærerutdanning i faget de underviser i. Mindre enn halvparten hadde utdanning tilsvarende grunnfag på nevnte alderstrinn i grunnskolen.

Hva vil statsråden gjøre for å følge opp resultatene på kort og lang sikt?


Les hele debatten