Spørretimespørsmål fra Ursula Evje (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om at det ikke er avsatt midler til nye tilbud innenfor etter- og videreutdanning av lærere, fordi Regjeringen har omdisponert budsjettmidler

Datert: 17.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): I Budsjett-innst. S. nr. 12 for 2001-2002 sa komiteen at videre- og etterutdanning av lærere skulle skje innenfor budsjettrammen på kurs som var utlyst for 2002. Det viser seg at Regjeringen har funnet å kunne omdisponere midler fra dette kapittel til et forskningsprosjekt under Norges forskningsråd. Denne disponeringen har medført at det ikke er avsatt midler til nye tilbud for lærere.

Hvorfor anser Regjeringen dette forskningsprosjektet som viktigere enn Stortingets klare ønske om etter- og videreutdanning av lærere?


Les hele debatten