Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om tilsetjingsstopp og nedbemanning som følgje av stram kommuneøkonomi, og at kampen for omsorgstenester handlar om å sikra kommunane samsvar mellom oppgåver og midlar

Datert: 18.03.2003
Besvart: 26.03.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Ifylgje ei undersøking i regi av KS planlegg 45 pst. av 150 kommunar tilsetjingsstopp og nedbemanning som fylgje av stram kommuneøkonomi. Desse kommunane representerer halvdelen av folkesetnaden i Noreg. Samstundes presenterer media graverande døme på ei uverdig eldreomsorg.

Ser statsråden at kampen for omsorgstenester der den einskilde blir møtt med respekt og verdighet m.a. handlar om å sikra kommunane samsvar mellom oppgåver og midlar, og vil ho som ansvarleg statsråd for kommuneøkonomien setje i verk noko?


Les hele debatten