Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til fiskeriministeren

Om fiskeressursar til den auka flåtekapasiteten det vert lagt opp til for heilårsdrivne kyst- og bankfiskefartøy i størrelsen 15-34 meter

Datert: 12.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): I St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (1997-98) står det: «Helårsdrevne kyst- og bankfiskefartøy i størrelsen 15-34 meter vil bli prioritert slik at fornyingstakten kan økes for denne fartøygruppen.» Dette vil føre til at talet på fartøy som skal fiske på fiskeressursane vil auke monaleg, då ein i denne fartøygruppa ikkje har dei same reglane som i havfiskeflåten, med omsyn til bruk av «gamlebåten».

Kvar skal denne auka flåtekapasiteten få sine fiskeressursar ifrå?


Les hele debatten