Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kommunal- og regionalministeren

Datert: 19.02.2004
Spørsmålet er trukket tilbake

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Forskningsstiftelsen Fafo offentliggjorde nylig en rapport om levekårsproblemer for innsatte i norske fengsler. Rapporten viser blant annet at 4 av 10 lever under fattigdomsgrensa, og en tredjedel av de innsatte var bostedsløse. Denne gruppen må klart kunne defineres som spesielt vanskeligstilte, med et klart behov for stabilitet og bolig når soning er sluttført.

Hvilke tiltak vil Regjeringen konkret foreslå for å sikre at bostedsløse innsatte kommer ut etter endt soning til et godt boligtilbud?


Les hele debatten