Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til helseministeren

Om å gi rusmiddelmisbrukarar og pårørande naudsynt behandling og oppfølging

Datert: 15.03.2004
Besvart: 24.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Statsråden har varsla styrking av rusfeltet. Mange rusmiddelmisbrukarar og pårørande opplever at ansvarsoverføringa til helseføretaka gir svekka høve til ønskt behandling og dermed også mangelfullt ettervern.

Vil statsråden føreta seg noko for å gi fleire høve til naudsynt behandling og oppfølgjing?


Les hele debatten