Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 02.03.2005
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Barn og ungdom er utsatt for et utilbørlig press når det gjelder bruk av rusmidler. Det er derfor viktig at skolen tar et klart ansvar i det rusforebyggende arbeidet. Det er også viktig at skolen, sammen med foreldre og fagfolk, tar tak i barn og ungdom som er risikogrupper når det gjelder rusmisbruk.

Vil statsråden gå inn for at rusmisbruk får et eget kapittel i den nye læreplanen, slik at temaet rus kommer mer konkret på dagsorden og blir mer forpliktende for skolene?


Les hele debatten