Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til nærings- og handelsministeren

Om ei avklaring av kva endringar som skal gjerast i den statlege eigarskapspolitikken, då usikkerheit om sentrale rammevilkår kan vere til skade for bedriftene og arbeidsplassane

Datert: 07.02.2006
Fremsatt av: Ivar Kristiansen (H)
Besvart: 15.02.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Regjeringa har uttalt at dei skal føre ein meir aktiv statleg eigarpolitikk. Ny ervervslov og utskifting av styremedlemmer har vore nemnde som tiltak. Det har vist seg vanskeleg å få svar på kva konkrete endringar som skal gjerast, og kva som eventuelt har vore gjort feil i den nåverande politikken. Usikkerheit om så sentrale rammevilkår som endring i eigarskapspolitikken kan vere til stor skade for bedriftene og arbeidsplassane.

Korleis vil statsråden medverke til ei rask avklaring av desse spørsmåla?


Les hele debatten