Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til næringsministeren

Om brot på konsesjonsvilkår ved kjøp av aksjar i Odda-bedrifta Norzink

Datert: 29.10.1996
Besvart: 27.11.1996 av næringsminister Grete Knudsen

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Det britiske gruveselskapet Rio Zink (RTZ) kjøpte i 1989 halvparten av aksjane i Odde-bedrifta Norzink frå den tidlegare eigaren som var Britisk Petroleum. RTZ søkte ikkje om konsesjon. Dette var brot både på dei konsesjonsvilkåra som BP hadde og på konsesjonslova slik den var i 1989.

Vil statsråden no sørge for at RTZ må søkje konsesjon slik at departementet kan fastsetje dei vilkåra som RTZ må oppfylle visse dei skal få eigarskapet til Odda-bedrifta inn i lovlege former?"


Les hele debatten