Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Om det urimelige i at Storefoss småkraftverk i Tovdalselva pålegges krav om konsesjonsplikt selv om verneverdiene ikke blir svekket av en utbygging

Datert: 25.01.2007
Besvart: 14.02.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Storefoss småkraftverk i Tovdalselva pålegges krav om konsesjonsplikt selv om det synes åpenbart at verneverdiene ikke blir svekket, og at den allmenne ferdsel ikke berøres negativt av en utbygging. Rapport nr. 134 fra LFI, Unifob, Universitetet i Bergen konkluderer med at det biologiske mangfoldet ikke påvirkes negativt av en utbygging. På utbyggingsstedet er det allerede gjort store tekniske inngrep i form av utsprengninger i elveløpet, vei, jernbanetrasé og kraftlinjer.

Ser statsråden det urimelige i avgjørelsen?


Les hele debatten