Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Om å unnta frivillige organisasjoner som yter helse- og omsorgstjenester på ideell basis fra anbudskravet i lov om offentlige anskaffelser

Datert: 30.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Jeg vil fortsette der statsministeren slapp. Han slo fast at vi trenger de frivillige, ideelle institusjonene, og at vi ikke i så stor grad bør bruke markedsprinsipper og andre prinsipper i forhold til frivillig, ideell virksomhet.

Det som er interessant, er at det under denne regjeringen er det motsatte i ferd med å skje. Fossumkollektivet er en ideell stiftelse som gir tilbud til unge rusmiddelmisbrukere mellom 16 og 23 år. Her får disse ungdommene en ny sjanse i livet. De slipper å bli plassert sammen med eldre, slitne rusmiddelavhengige. De får det tilbudet de trenger. Likevel fikk ikke Fossumkollektivet fornyet sin avtale med staten nylig. Årsaken var at stiftelsen ikke nådde opp i en anbudskonkurranse, som det blir flere og flere av på dette området. Økonomien var viktigst.

Stadig flere rusmiddel-, omsorgs- og barnevernsinstitusjoner som er drevet av frivillige, legges ut på anbud under denne regjeringen. Det skjer til tross for at EØS-avtalen åpner for å unnta frivillige organisasjoner i helse- og omsorgssektoren fra krav om anbud, noe våre naboland Danmark og Sverige benytter i større grad. Det er uakseptabelt. Det ser ut som om Regjeringen synes det er bedre at disse menneskene står i en statlig kø, enn at de får hjelp hos en frivillig, ideell institusjon. I stedet for den markedstenkningen som råder i dag, ønsker Kristelig Folkeparti et regelverk som sikrer et mangfold av tiltak i helse- og omsorgssektoren. Her handler det ikke om maskiner og bygninger, men det handler om mennesker. Her er det avgjørende å gi forutsigbare og langsiktige tilbud til utsatte personer og sikre mangfold og valgmulighet.

Kristelig Folkeparti har fremmet et forslag her i Stortinget om at frivillige organisasjoner som yter helse- og omsorgstjenester på ideell basis, slik statsministeren snakker om, blir unntatt fra anbudskravet i lov om offentlige anskaffelser. Mitt naturlige spørsmål til statsministeren, etter det han har sagt her i Stortinget i dag, er: Vil statsministeren leve opp til det han har sagt, og støtte Kristelig Folkepartis forslag, eller vil han risikere at tusenvis av barnevernsbarn, eldre og rusmiddelmisbrukere mister sine tilbud?


Les hele debatten