Muntlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om behovet for å styrke arbeidsmarkedsinnsatsen for mennesker med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser, da disse gruppene kan få økende utfordringer i et svakere arbeidsmarked

Datert: 15.10.2008
Besvart: 15.10.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Jeg vil gjerne fortsette dialogen med arbeids- og inkluderingsministeren om utviklingen i arbeidsmarkedet.

Vi ønsker alle at det skal være høy sysselsetting og lav arbeidsledighet. De fleste av oss er også enige om at vi bør ha et særlig fokus på utsatte grupper i arbeidsmarkedet. Tiltakene som staten har direkte ansvar for, bør være særlig rettet mot dem som har høyest risiko for å havne utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Det utrolig gode arbeidsmarkedet som vi har hatt i det siste, har fått positiv virkning også for i hvert fall noen av de gruppene som normalt har vanskelig for å komme i jobb. Jeg tenker f.eks. på ikke-vestlige innvandrere, der ledigheten har gått ned samtidig som den registrerte ledigheten har gått ned.

Regjeringen har nå lagt til grunn et anslag for ledigheten som flere ekspertmiljøer mener er altfor optimistisk. Vi får håpe at Regjeringen har rett, men jeg og Kristelig Folkeparti frykter at en mulig stigende ledighet vil gå hardest ut over grupper som vi er bekymret for, slik som f.eks. mennesker som sliter med og som trenger særlig tilrettelegging på arbeidsplassen – mennesker som har fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser.

Er det fare for at disse utsatte gruppene kan få økende utfordringer i et svakere arbeidsmarked? Og vil det da bli behov for å styrke arbeidsmarkedsinnsatsen for disse gruppene utover det som nå er planlagt til neste år? Har statsråden en beredskap og en strategi klar for disse gruppene dersom anslagene til Regjeringen blir feil og ikke går slik som Regjeringen hadde tenkt?


Les hele debatten