Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Om å sikre sysselsetting og kompetanse i anleggsbransjen ved å benytte noe av statens overskudd til å videreføre prosjekter for vei og jernbane som står i fare for å bli stoppet

Datert: 22.10.2008
Besvart: 22.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Inneværende års statsbudsjett har økt vedlikeholdsetterslepet både på vei og jernbane. Det samme kan også sies om investeringsdelen. Et stort etterslep – vi snakker om etterslep på 16 milliarder på riksveiene og 12 milliarder på fylkesveiene når det gjelder vedlikehold. Når det gjeld investeringer, snakker vi om et etterslep på flere hundre milliarder kr.

Nå er vi i en situasjon der vi kan gå litt lavkonjunktur i møte, og signalene om ledig kapasitet i anleggsbransjen er urovekkende. Etter høring i transport- og kommunikasjonskomiteen i går, kom det signaler om at kapasiteten vil øke med 10 pst. hvert kvartal framover det neste året og halvannet året. Bare i Midt-Norge og Nord-Trøndelag signaliseres det en ledig kapasitet på bortimot 80 pst.

Vi vet at det er store forskjeller fra landsdel til landsdel. Men min utfordring til statsråden er: Når vi har den type utfordringer på infrastrukturen vår, både på vei og jernbane – er det nå muligheter for allerede i år å benytte noe av statens overskudd for å videreføre prosjekt som står i fare for å bli stoppet, og ikke minst gjøre en innsats i forhold til rassikring, asfaltering, vedlikehold, ut over det som allerede ligger i årets budsjett? Her har vi en gylden mulighet til å sikre anleggsbransjen videreføring, sysselsettting, og at de beholder kompetansen slik at ikke den flykter fra denne bransjen – i forhold til de utfordringene vi står overfor på lang sikt framover.


Les hele debatten