Muntlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om å utdanne, rekruttere og beholde lærere i skolen, og hvorfor Regjeringen foreslår nok en milliardreform som fokuserer på skolefritid foran skoletid og innholdet i skolen

Datert: 21.01.2009
Besvart: 21.01.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Læreren er den viktigste innsatsfaktoren i skolen. Et utdanningssystem blir aldri bedre enn kvaliteten på dets lærere. Derfor er kompetente, engasjerte og motiverte lærere en forutsetning for at elevene skal lære mer. Vi har heldigvis mange slike lærere i skolen i dag, men vi trenger flere.

Beregninger fra Utdanningsforbundet viser at det mangler 5 700 lærere i skolen i dag, og Kunnskapsdepartementet sjøl har beregnet at vi trenger i overkant av 7 000 nye lærere fram mot 2020, hvis alle faktorer holdes konstant. De to siste årene har andelen ufaglærte økt med 30 pst., og bare det siste året har det altså blitt ansatt dobbelt så mange ufaglærte som lærere i skolen. Vi vet at ca. 10 000 lærere jobber i dag i andre yrker utenfor skolen.

De tre siste årene har Høyre fokusert kraftig på å utdanne, rekruttere og beholde lærere i skolen. Regjeringspartiene har stemt ned hvert eneste forslag og sittet stille og sett på at rekrutteringskrisen vokser og vokser. Rett før helgen fremmet Kunnskapsdepartementet et forslag om en såkalt oppvekstreform, der timetallet skal utvides, noe Høyre er enig i. Men foruten det skal hovedvekten legges på én time gratis SFO, den skal legges på makspris i SFO og gratis mat. Nok en gang viser jo Regjeringa her at de prioriterer skolefritid foran skoletid. Der Høyre mener at vi må gjøre det viktigste først, nemlig å forbedre innholdet i skolen og ansette flere lærere, prioriterer Regjeringa altså stikk motsatt.

Kunnskapsdepartementet har sjøl beregnet at en timetallsutvidelse vil føre til en underdekning på 10 000 lærere. Det er et stort tall, og Regjeringa har ikke framlagt noen plan for hvordan denne såkalte oppvekstreformen – som i realiteten er en oppbevaringsreform – skal kunne klare å møte det behovet som er for flere lærere og bedre lærerkompetanse.

Så spørsmålet er: Hvorfor foreslås nok en milliardreform som fokuserer på skolefritid foran skoletid og innholdet i skolen?


Les hele debatten