Muntlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til kommunal- og regionalministeren

Om å gi incentiver slik at de frivillige kommunene kan slå seg sammen

Datert: 11.11.2009
Besvart: 11.11.2009 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Mitt spørsmål går til kommunal- og regionalministeren, og jeg skal da prøve å holde meg til hennes ansvarsområde, nemlig kommunestrukturen. Om hun vil ta ansvar for en tjenelig kommunestruktur, det er jo et annet spørsmål.

Den 25. september, altså rett før Navarsete overtok, sendte Regjeringens representant fra Sogn og Fjordane, fylkesmann Flæte, et brev med en tydelig melding:

«Staten kjem i aukande grad med krav og forventningar som mange små kommunar ikkje er i stand til å etterleve.»

«Det er ein fare for at reformene kjem snøggare og er meir omfattande enn kommunane har ressursar til å gjennomføre. Det kan i sin tur føre til A-, B- og C—kommunar».

Videre skriver han:

«Vi er urolige for ein kommunestruktur som smuldrar opp dei reformene som vi alle forventar skal skje. Fylkesmannen har eit tilsynsansvar, og vi finn det rett å peike på at det for oss synest å bli ei aukande utfordring at omfanget av reformer ikkje tek omsyn til ein fastlåst kommunestruktur.»

Så sier han til slutt:

«Det bør i båe høve gjevast markante insentiv for å få til friviljuge løysingar.»

Det eine spørsmålet er da om statsråden er enig i dette.

Samhandlingsreformen har jo satt fart på debatten om kommunestrukturen, og vi har nå i tidligere spørrerunder hørt at statsråd Navarsete er opptatt av dette med samkommuner. Hun pekte på Finland som et godt eksempel. Det er kanskje det å bemerke at i Finland har de ingen ordentlig fylkeskommue. Der er det et indirekte valgt fylkesnivå. Men uansett blir det mange lag med forvaltningsnivå oppå hverandre, og altså svært usikkert om det er mulig å få til en demokratisk styring av kommunene med det opplegget. Men vil statsråden gi kommunene insentiver, slik at de frivillige kan slå seg sammen, slik det var under Bondevik II-regjeringen, da Erna Solberg var minister?


Les hele debatten