Muntlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om å sikre en oppfølging av Nasjonal transportplans mål om midtdelere, med henvisning til at bygging av midtrekkverk kan gi 80 pst. reduksjon i antall drepte

Datert: 18.11.2009
Besvart: 18.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Selv om statsbudsjettets bevilgninger til samferdsel har hatt en årlig vekst, har ikke dette vært nok til å følge kostnadsveksten i anleggssektoren, eller behovene for oppgradering av infrastruktur i tråd med befolknings- og trafikkvekst.

Nå ser vi at Regjeringen igjen mislykkes i å prioritere pengene til det området som er aller viktigst, nemlig å sørge for at folk kommer seg trygt hjem. Hvert år dør altfor mange mennesker i trafikken – i fjor hele 256, og fire ganger så mange blir hardt skadd.

Under behandlingen av Nasjonal transportplan i vår var det enighet om at det må satses på tiltak som reduserer ulykker i trafikken. Møteulykkene medfører store menneskelige lidelser og tap for samfunnet. Det økonomiske samfunnstapet er forsiktig beregnet til mellom 7 milliarder kr og 10 milliarder kr hvert år. Vi vet at bygging av midtrekkverk på to- og trefelts høytrafikkerte veier kan gi oss 80 pst. reduksjon i antall drepte. Til tross for dette og de enorme menneskelige og økonomiske tapene bilulykker påfører samfunnet, har Regjeringen i sitt forslag kun bevilget penger til 9 km midtrekkverk. Dette er selvfølgelig langt lavere enn behovet og 7 ganger mindre enn i Høyres alternative budsjett for 2010, der vi ønsker å realisere ytterligere 60 km midtdelere.

Høyre vil gå til kamp mot trafikkdøden, og spørsmålet vi stiller oss, er hvordan Regjeringen kan forsvare en så svak satsing for å redde liv. Det konkrete spørsmålet blir da: Hva vil statsråden aktivt gjøre for å komme seg ut av dette dødvannet og sikre en oppfølging av Nasjonal transportplans mål om midtdelere?


Les hele debatten