Muntlig spørsmål fra Elizabeth Skogrand (H) til justisministeren

Om hvorvidt juryordningen er moden for utskifting

Datert: 06.01.2010
Besvart: 06.01.2010 av justisminister Knut Storberget

Elizabeth Skogrand (H)

Spørsmål

Elizabeth Skogrand (H): Juryordningen har vært diskutert helt siden den ble innført. Med juryordningen ble lekfolk tatt med i domstolene. Dette har bidratt positivt i mer enn 120 år, men det er ikke dermed sagt at ordningen bør bestå til evig tid.

Juryen gir ingen begrunnelse for sin avgjørelse, noe som er den største svakheten ved juryordningen i dag. Uten begrunnelse er det ikke mulig å vite hva juryen har bygd avgjørelsen sin på, eller hvordan den har vurdert bevisene. Det gjør det også vanskelig sett i forhold til å gjenoppta saken.

I et moderne demokrati er det uakseptabelt at de mest inngripende avgjørelser treffes i lukkede rom uten av offentligheten får innsyn i debattene og argumentene på annen måte enn et kort ja eller nei.

Høyesterett har nylig sagt at fagdommerne sammen med medlemmer av juryen nettopp må begrunne en domfellelse, og for Høyre er det da problematisk at fagdommerne, som ikke har deltatt i avgjørelsen om skyldspørsmålet, må begrunne den bevisvurderingen som juryen har foretatt. Vi kan også få jurymedlemmer som har ment at tiltalte var uskyldig, men som likevel må begrunne domfellelsen. Høyre ønsker primært å erstatte juryen med en utvidet meddomsrett, som begrunner sine avgjørelser og der flertallet er lekfolk.

Akkurat nå har vi en uklar rettstilstand, som det er Stortingets plikt å rette opp i så raskt som mulig. Det er også flertall i Stortinget for å endre juryordningen. Derfor stilte representanten Dahl et skriftlig spørsmål i november om justisministerens syn på juryordningen. Da var svaret at det hadde statsråden ikke tatt stilling til. Men nå er mitt spørsmål om statsråden har kommet til det samme resultatet som landsmøtene til både Høyre og Arbeiderpartiet, nemlig at juryordningen er moden for utskifting?


Les hele debatten