Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om fattigdom blant unge innvandrere i Oslo pga. manglende økonomisk integrering og arbeidsdeltakelse, og hvorvidt man vil møte denne problemstillingen gjennom å øke offentlige ytelser eller å stille strengere krav

Datert: 17.03.2010
Besvart: 17.03.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): De siste dagene har NRK hatt flere reportasjer som viser til fattigdom blant unge innvandrere i Oslo. Det er selvfølgelig en bekymringsfull utvikling vi ser, som peker i retning av den sosiale underklassen man dessverre ser er i ferd med å utvikle seg blant mennesker med innvandrerbakgrunn.

Men dette er dessverre ikke noe nytt. Allerede under valgkampen i fjor kom Statistisk sentralbyrå, SSB, med en ganske oppsiktsvekkende rapport, som handler om innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og i Søndre Nordstrand, og som ser på en del problemstillinger når det gjelder fattigdom, og også avslører en del av problemstillingene og hva dette egentlig dreier seg om.

Dette har selvfølgelig sammenheng med manglende integrering – og da snakker jeg først og fremst om økonomisk integrering – og at man klart og tydelig ser, som denne statistikken viser, at mens 50 pst. av etniske nordmenn er økonomisk selvhjulpne, er de tilsvarende tallene for ikke-vestlige innvandrere 33 pst. Arbeidsdeltakelsen blant ikke-vestlige innvandrere er svært lav. Mens etniske nordmenn har en arbeidsdeltakelse på 72,5 pst., registrerer man at enkelte innvandrergrupper er helt nede i 35,7 pst. arbeidsdeltakelse. Dette er de reelle utfordringene, og denne fattigdommen forplanter seg videre. Så snart dette ble et tema, var Fafo med en gang ute og sa at dette må vi gjøre noe med, vi må øke de offentlige ytelsene.

Mitt spørsmål til statsråden blir dermed følgende: Hvordan vil man møte denne problematikken – vil man gjøre det gjennom ytterligere å øke offentlige ytelser som kommer innvandrere til del, eller ønsker man kanskje å stille strengere krav til dem?


Les hele debatten