Muntlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Om hvordan statsråden vurderer gjennomføringen av de vedtatte økningene i antall oppdrettsfisk for inneværende år, sett i lys av de økte utslippene fra oppdrettsnæringen

Datert: 28.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Størstedelen av norsk oppdrett foregår i notmerder i sjøen hvor fôrspill og ekskrementer slippes direkte ut i sjøen. Beregninger basert på tall fra Klima- og forurensningsdirektoratet viser at norske oppdrettsanlegg slipper ut næringssalter tilsvarende kloakk fra 8,8 millioner mennesker. Kloakkutslipp fra norske oppdrettsanlegg havner urenset rett i sjøen – og tilsvarer nå utslipp fra to ganger Norges befolkning. I 2009 betalte hver eneste norske husstand i snitt 2 920 kr i året i kloakkavgift. Oppdrettsnæringen betaler ingenting.

Bare i 2009 økte utslippene med 9 pst., i takt med veksten i oppdrettsnæringen. Beregninger viser at oppdrettsnæringen bidrar med nær 80 pst. av de menneskeskapte tilførslene av fosfor og over 60 pst. av de menneskeskapte tilførslene av nitrogen på kyststrekningen fra Lindesnes til russergrensen. For store utslipp av næringssalter kan føre til overgjødsling, noe som kan føre til dårlig vannkvalitet og redusert biologisk mangfold.

Spørsmålet mitt til statsråden: Når vi ser på de alvorlige tilstandene vi har hatt med lakselus, der fagetater og miljøorganisasjoner er enig med Kristelig Folkeparti om at vi har store utfordringer, har vi også utfordringer i forhold til dette med kloakkutslipp. Sett i lys av dette – hvordan vurderer statsråden gjennomføringen av de vedtatte økningene i antall oppdrettsfisk for inneværende år, såkalt den maksimalt tillatte biomassen?


Les hele debatten