Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om hvorvidt planene som nå foreligger, er nok til å forhindre at vegstandarden ikke forverres ytterligere

Datert: 06.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Regjeringen sier i Nasjonal transportplan at "Det er en prioritert målsetting å skape en vesentlig bedre drifts- og vedlikeholdsstandard på riksvegene". Samtidig øker vedlikeholdsetterslepet i norsk vegsektor stadig. Vedlikeholdsetterslepet har blitt estimert til over 20 milliarder kroner og er økende.

Mener statsråden at planene som nå foreligger er nok til å forhindre at vegstandarden ikke forverres ytterligere?


Les hele debatten