Muntlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om at regjeringens arbeid for å sikre inngrepsfrie naturområder er et omfattende angrep på privat eiendomsrett og lokalt selvstyre, og hvorvidt man er tilfreds med at dette skjer uten lovbehandling i Stortinget

Datert: 01.12.2010
Besvart: 01.12.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Mitt spørsmål går til miljøvernministeren.

I Miljøverndepartementets budsjettproposisjon fremgår det at regjeringen vil arbeide for å sikre inngrepsfrie naturområder i størst mulig grad. Inngrepsfrie naturområder utgjør i dag 45 pst. av landarealet, men ikke nok med det: Ut fra definisjonen må det også etableres en 1 km randsone rundt disse såkalte inngrepsfrie områdene, og da utgjør disse inngrepsfrie arealene 70 pst. av landarealet. Dette er et kraftig angrep på eiendomsretten. Jeg vil hevde at det er det kraftigste angrepet på eiendomsretten i nyere tid. Det er et kraftig angrep på lokalt selvstyre, og det hemmer næringsutviklingen i en stor del av landet. Og dette skjer altså uten noen form for erstatning til berørte grunneiere.

Da kunne man jo anta, eller forutsette, at dette var et resultat av en grundig debatt i Stortinget, med tilhørende lovverk og strukturer som sikret gode prosesser. Dette har vi fra Høyre tatt opp med miljøvernministeren tidligere, og vi får for så vidt dette samme svaret som står i budsjettproposisjonen, og det henvises til 16 lover som hjemler dette. Høyre har gått igjennom disse 16 lovene, og begrepet «inngrepsfrie naturområder» står ikke ett eneste sted i noen av de 16 lovene.

Så mitt spørsmål til miljøvernministeren er: Er miljøvernministeren tilfreds med at et så omfattende inngrep i privat eiendomsrett og lokalt selvstyre skjer uten lovbehandling i Stortinget?


Les hele debatten