Muntlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Om hvorvidt det er en ønsket og politisk utvikling at Heimevernets operative kapasitet fortsetter en nedadgående trend

Datert: 27.04.2011
Besvart: 27.04.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Noe av det som er interessant i politikken, er å mimre tilbake og se på budsjettbehandlingen som man foretar før jul hvert år, og se hvordan virkeligheten utarter seg året etterpå når fagre politiske ord blir omsatt til konkret handling.

En av Fremskrittspartiets bekymringer er Heimevernets situasjon. Det er ikke tvil om at Heimevernet er en viktig og tradisjonell bærer av forsvarsevne og vilje i det norske samfunnet, både når det gjelder lokalkunnskap, ivaretakelse av de forsvarsmessige oppgavene de faktisk har, og ikke minst å bistå i sivile oppgaver som f.eks. rednings- og leteaksjoner. Fremskrittspartiets utfordring er at vi mottar tilbakemeldinger fra HV-personell og befal som er bekymret for den økonomiske utviklingen innenfor Heimevernet. De er skeptiske til muligheten for å nå de målene som er satt, og i så må uttrykkes det en generell bekymring.

I magasinet Norges Forsvar nr. 4 i år kommer generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Kristin Lund, med en rekke foruroligende realiteter om Heimevernets utvikling. I artikkelen framkommer det bl.a. at målene for økt trening i 2011 og 2012 må reduseres på grunn av antall seilingsdøgn i Reine-klassen. Videre må Heimevernet utsette opplegg for nytilført personell, noe som medfører at den operative strukturen reduseres med 2 000 soldater. Lund presiserer også at målene for inneværende langtidsperiode ikke vil bli nådd innen utgangen av 2011. Det vises også til at det er en økende ubalanse mellom ressurstilgangen og de oppgavene som Forsvaret og Heimevernet er satt til å løse. Det betyr med andre ord at Heimevernets operative kapasitet fortsetter en nedadgående trend.

Med dette som bakteppe ønsker jeg å spørre statsråden om dette er en ønsket og politisk utvikling.


Les hele debatten