Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til statsministeren

Om den økonomiske uroen i EU og hvorvidt man vil ha fokus på det økte presset på det norske velferdssystemet, med bakgrunn i at arbeidsinnvandrere fra EØS-land kan tjene opp velferdsgoder og eksportere trygdeytelser

Datert: 30.11.2011
Besvart: 30.11.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Statsministeren har med rette over lang tid uttrykt stor bekymring i forhold til den økonomiske uroen i EU. Vi registrerer også at den økonomiske uroen gir noe sosial uro i denne forbindelse. Vi registrerer at arbeidsministeren har vært på besøk i Brussel for å be om unntak for at spanske og greske arbeidstakere kan komme til Norge og jobbe under spanske og greske lønninger.

Vi tapte saken om dagpenger. Nå kan en EU-borger kreve dagpenger etter ett dagsverk i Norge.

Vi eksporterer stadig flere milliarder i trygdeytelser. Fra 1998 til 2008 doblet det seg fra 2,2 mrd. kr til 4,3 mrd. kr – det meste selvfølgelig til nordmenn som er bosatt i utlandet, men 34 pst. av denne eksporten av trygdeytelser er knyttet til korte arbeidsopphold i Norge.

Det kommer mange bekymringsmeldinger. Man sier at opp mot 500 millioner mennesker nå har muligheten til å oppnå rett til norske velferdsgoder. Brochmann-utvalget har pekt på dette i mange sammenhenger. Kortversjonen fra Brochmann-utvalget er at norske velferdsordninger er under press. Rask opptjening av velferdsgoder og eksportmuligheter for arbeidsinnvandrere fra EØS-land øker presset på mange ordninger.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Når man har fokus på og forbereder seg på at den økonomiske uroen i EU også kan slå innover Norge, vil man ha det samme fokuset på det økte presset på det norske velferdssystemet og våre velferdsytelser?


Les hele debatten