Muntlig spørsmål fra Svein Harberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om å sikre offentlige og private virksomheter tilgang på relevant kompetanse og aktivt styre ressursene til studier og studiesteder studentene søker til, slik som f.eks. ingeniørutdanningen

Datert: 07.03.2012
Besvart: 07.03.2012 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): I den senere tid har vi gjentatte ganger kunnet se oppslag om de store utfordringer virksomheter landet rundt står overfor når det gjelder å skaffe den nødvendige kompetanse. Mange av disse virksomhetene er aktører i et internasjonalt marked, der de nettopp gjennom sine sterke kompetansemiljøer og sine kompetente medarbeidere har greid å ta sentrale posisjoner globalt.

Tilgangen på kunnskapsrike medarbeidere er en avgjørende faktor for å sikre Norge konkurransekraft. Å sikre offentlige og private virksomheter tilgang på relevant kompetanse er en sentral oppgave for statsråden for høyere utdanning. Universitets- og høyskolesektoren skal dyktiggjøre studentene innen de fagområdene de velger. Det er imidlertid en åpenbar både rett og plikt for statsråden til aktivt å bidra til at sektoren utdanner unge til de arbeidsoppgaver samfunnet trenger, en rett og plikt det synes som om statsråden systematisk har unnlatt å følge opp. Derfor ser vi bl.a. at det nå er et stort underskudd på ingeniører.

Høyre har gjentatte ganger pekt på viktigheten av politisk styring, målrettede tiltak og nok ressurser for å rette opp underskuddet på enkelte fagområder, og vi har gjentatte ganger etterlyst statsrådens plan og mål for høyere utdanning. Så langt har vi ikke fått noe svar. Etter at de rød-grønne har styrt departementet i snart sju år, ser vi altså nå resultatet: Konkurransekraften er truet når virksomhetene ikke får tilgang på den nødvendige kompetanse.

Når vil statsråden slutte å holde sin beskyttende hånd over studier og studiesteder med ledig kapasitet, og aktivt styre ressursene til studier og studiesteder studentene søker til, og kompetanse samfunnet skriker etter, slik som f.eks. ingeniørutdanningen?


Les hele debatten