Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om hva som er grunnen til at trosopplæringsreformen har blitt nedprioritert av regjeringen i 2012

Datert: 25.04.2012
Besvart: 25.04.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Kirkeministeren har jo vært på Kirkemøtet, og jeg tror hun der merket at det var et stort engasjement for trosopplæringsreformen – og ikke minst en manglende oppfølging dette budsjettåret av det som skulle vært en opptrappingsplan.

Trosopplæringsreformen er en plan som ble vedtatt av et tilnærmet enstemmig storting – minus et parti – i 2003. Da sa man at denne trosopplæringen skulle sørge for at man i Den norske kirke og i andre tros- og livssynssamfunn skulle stimulere «til bygging av egen identitet og forståelse av egen kultur og tradisjoner i et samfunn der innslaget og ulike tros- og livssynssamfunn blir stadig rikere. Ved å fostre ungdom som er trygge i sin identitet, er det grobunn for respekt og toleranse i møte med dem som har en annen tro eller et annet livssyn».

Mange har hatt tiltro til at regjeringen skulle følge opp, slik det har vært fulgt opp tidligere, med en gradvis opptrapping, slik at flere menigheter kunne ta del i denne trosopplæringen. Hvis man har fulgt dette litt, ser man hvilken suksess trosopplæringen har vært både i Den norske kirke og i andre tros- og livssynssamfunn.

Så mitt spørsmål er: Hva er grunnen til at dette har blitt nedprioritert av regjeringen i 2012? Og hva kan vi forvente, slik at man tar igjen det som er tapt, og det som man – med rette – kunne forvente av trossamfunn?


Les hele debatten