Muntlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om hvorvidt statsråden deler Høyres bekymring for det voksende byråkratiet

Datert: 25.04.2012
Besvart: 25.04.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Statsråden har ansvaret for statlig administrasjon, og for å fornye og effektivisere statlig sektor. Under den rød-grønne regjeringens tid ser vi at byråkratiet har est ut på en rekke områder, og det er lite som tyder på at dette vil endre seg. Siden starten av 2007 har antallet ansatte i f.eks. Statens Vegvesen økt med 1 473. Det betyr at veivesenet har fått en ny ansatt hver dag siden 2007, uten at det bygges særlig mer ny vei. Analyseinstituttet Menon la også denne uken fram en rapport fra Akademikerne om offentlige innkjøp, som viser at det kan spares – et forsiktig estimat er mellom 20 og 30 mill. kr i året på dette området. I tillegg ser vi i helsesektoren at det i spesialisthelsetjenesten har kommet over 12 000 nye årsverk siden sykehusreformen ble innført, men over 6 000 av disse er ikke-medisinske stillinger. Kommune-Norge blir også dyrere og dyrere – det er ikke nødvendigvis statsrådens ansvar, men det er regjeringens – og administrasjonen vokser og vokser. Faktisk vokste byråkratiregningen med hele 6 mrd. kr fra 2005 til 2009.

I meldingen om stat og kommune – som statsråden selv var inne på tidligere i dag, og som vi nå behandler i komiteen – peker regjeringen på at det har vært en kraftig økning i statlige regelverk i de største sektorene i kommunal virksomhet. Regjeringen sier også at en må se på direktoratene, og det står:

«Regjeringa meiner det er behov for meir kunnskap om korleis endringar i direktorata sitt ansvar og arbeidsoppgåver verker inn på den kommunale handlefridomen … Det vil difor bli sett i gang tiltak for å skaffe forskingsbasert kunnskap om dette.»

Spørsmålet blir da: Deler statsråden Høyres bekymring for det voksende byråkratiet? Og hvis ikke; hva mener statsråden det er som har sviktet de siste syv årene?


Les hele debatten