Spørretimespørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om å sørge for at det foreligger oversikt over omfang av flyttinger av barn i barnevernet før Stortinget skal behandle organisering av fremtidens barnevern

Datert: 04.10.2012
Besvart: 10.10.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Raundalen-utvalget foreslår i NOU 2012: 5 at prinsippet om utviklingsfremmende tilknytning skal legges til grunn for barnevernets arbeid og ved vurdering av terskelen for omsorgsovertakelse. Tilknytning forutsetter stabile relasjoner. Statsråden erkjenner at det ikke eksisterer oversikt over antall flyttinger av barn i barnevernet.

Vil statsråden sørge for at det foreligger oversikt over omfang av flyttinger før Stortinget skal behandle viktige avveininger i barnevernet og organisering av fremtidens barnevern?


Les hele debatten