Muntlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvorfor man velger å øke forskjellene mellom gruppen småbarnsforeldre, med henvisning til at foreldrepengeordningen og foreldrepermisjonen øker, mens engangsstønaden videreføres nominelt

Datert: 24.10.2012
Besvart: 24.10.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Spørsmålet går til samme statsråd.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2013 lagt opp til to ukers økning av foreldrepengeordningen og foreldrepermisjonen. Det er bra. Norge skiller seg jo ut internasjonalt fordi vi har rause ordninger på disse områdene. Og selv om det er uenighet om innretningen og ikke minst det som går på valgfrihet for småbarnsforeldre, er det bred enighet om at vi i Norge ønsker å ha rause ordninger for fødsler, unger og familier. Ikke bare det – vi er enige om at det har vært en suksess. Jeg tror både statsråden og flere stortingskomiteer med glede har fortalt våre internasjonale kolleger om disse ordningene og sett at de har blitt forbilde for andre land.

Men denne rausheten gjelder ikke alle. Mens de som har lønnsinntekt og opparbeidede rettigheter nå kan få opptil en halv million kroner, får de som ikke lønnsinntekt og opparbeidede rettigheter engangsstønad på 35 263 kr. Beløpet er det lagt opp til at skal videreføres nominelt neste år. Den ene gruppen får mer, og den andre gruppen får mindre – forskjellene øker.

Spørsmålet til barneministeren er: Hvilke vurderinger er det som ligger bak at regjeringen velger å øke disse forskjellene og denne urettferdigheten?


Les hele debatten