Muntlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utviklingsministeren

Om hvorfor det er kutt til UNICEF til jenters utdanning til tross for at organisasjonen rangeres høyt i evalueringer, mens ILO, som ifølge Utenriksdepartementet oppleves som tungrodd og uoversiktlig, får økning i støtten

Datert: 07.11.2012
Besvart: 07.11.2012 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Vi ønsker å anerkjenne organisasjoner som klarer å gjøre en god jobb», sa statsråd Holmås til Aftenposten.

Det er jeg helt enig i, det er et godt sitat. Det er viktig at det signaliseres et prinsipp som Høyre har etterspurt i mange år om at vi skal evaluere alle organisasjoner vi gir penger til ut fra våre utviklingsmålsettinger og ut fra deres interneffekt og effektmål. Det må bety at man skal prioritere deretter, prioriteringer betyr penger og prioriteringer betyr signaleffekter. Ut fra budsjettet som ligger nå, er det noen forunderlige signaleffekter og prioriteringer som finner sted.

Det er et kutt til UNICEF til jenters utdanning, når man da vet at Storbritannia som evaluerer bl.a. UNICEF, har rangert dem som «very good» og økt støtten. Sverige rangerer UNICEF høyt, og på Utenriksdepartementets eget faktaark står det:

«I forhold til FNs Tusenårsmål, er Unicef en av Norges viktigste partnere. Dette gjelder særlig mål 2 og 3 (utdanning og likestilling) samt mål 4 og 5 (barn- og mødrehelse).»

Det står også at

«Norge forventer at Unicef fortsetter å være banebrytende».

Når det gjelder en organisasjon som får økning – ILO – rangerer Storbritannia den som «poor», og i Utenriksdepartementets eget faktaark står det:

«Det er etter Norges syn behov for å omstrukturere, forbedre og forenkle styrings-, budsjetterings- og rapporteringsprosesser i ILO. (…) ILOs rapportering og evaluering er til dels for omfattende til å være effektive styrings- og ettersynsverktøy for medlemmene. Organisasjonen kan oppleves som tungrodd og uoversiktlig».

Hvorfor gjør statsråden dette når en da skal bruke – som vi er helt enige om – evaluering ... (presidenten klubber)


Les hele debatten