Muntlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Om statsråden kan fortelle hvorfor det rent prinsipielt er riktig å straffe norske pensjonister med avkorting av grunnpensjonen bare fordi de er gift eller samboere

Datert: 28.11.2012
Besvart: 28.11.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Mitt spørsmål går til arbeidsministeren:

Årets lønnsoppgjør ga de yrkesaktive en velfortjent forbedring i kjøpekraften. Men én gruppe av landets borgere har ikke fullt og helt fått tatt del av denne utviklingen. Dem jeg snakker om, er landets pensjonister. Jeg tror mange av landets pensjonister opplevde statsbudsjettet for 2013 – altså neste år – som nedslående lesing. Avstanden i fradragene fra lønnsinntekt og pensjonsinntekt øker. Satsene for minstefradrag økes til 40 pst. for lønnsmottakere, mens den beholdes på 26 pst. for pensjonsmottakere. Videre nedjusteres ikke trygdeavgiften for pensjonsinntekt. Det var heller ingen spor av redusering av avkortingen i grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister. Dem jeg snakker om, er dem som har bygd dette landet, bygd det solide velferdssamfunnet som min generasjon i dag nyter godt av.

Jeg vil fokusere mitt spørsmål på avkorting av grunnpensjonen. Folketrygden slår fast at grunnpensjonen skal utgjøre 100 pst. av grunnbeløpet. Allikevel skal den som er gift eller samboer med en annen pensjonist, bare ha rett til 85 pst. av grunnbeløpet. Fremskrittspartiet mener at alle burde ha krav på å få sin opparbeidede pensjon med full grunnpensjon, uavhengig av sivilstand. Dette er rettigheter som er opparbeidet gjennom et hardt og langt arbeidsliv, derfor har Fremskrittspartiet hvert eneste år siden 1989 fremmet forslag om å fjerne denne urettferdigheten.

Mitt spørsmål til statsråden blir derfor som følger: Kan statsråden fortelle meg hvorfor det er riktig – rent prinsipielt – å straffe norske pensjonister med denne avkortingen av grunnpensjonen bare fordi de er gift eller samboere?


Les hele debatten