Muntlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Om hvorvidt forsvarsministeren er fornøyd med måten Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har håndtert bistandsanmodninger fra politiet i kritiske situasjoner

Datert: 20.02.2013
Besvart: 20.02.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Under øvelse Gemini i slutten av mai 2012 ble det gjort erfaringer med utkastet til ny instruks for Forsvarets bistand til politiet. Helgeland politidistrikt erfarte at det var vanskelig å leve opp til forventede detaljeringskrav. Det var lang saksbehandlingstid, kompleksitet i forhold til kommunikasjonsmidler og uoversiktlig med hensyn til oppfølging.

22. juni i fjor ble ny bistandsinstruks vedtatt av regjeringen. Under Stortingets åpning 2. oktober i fjor ble politiets anmodning av helikopterbistand fra Forsvaret stoppet av en statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Politiet ba om bistand fra Forsvaret på grunn av en terrortrussel mot Stortinget.

Den 31. oktober 2012 var det igjen klart for øvelse. Mantraet til øvelse Tyr ble spisset. Bevisstgjøring på å vise «evne og vilje til handling på tvers av beredskapsetater til samfunnets beste» ble understreket på alle nivåer.

Politiets beredskapstropp ba nok en gang om Forsvarets helikoptre. Evalueringen viser at de denne gangen fikk ja, men at det tok mellom 3 og 18 timer fra anmodningen ble mottatt i Politidirektoratet til beskjed gikk tilbake til anmodende politimester.

Jeg leser fra evalueringen av øvelse TYR.

«Revidert Bistandsinstruks skulle tilrettelegge for å kunne øke tempoet i prosessene – uten at bedret effekt kan påvises. Erfaringene etter øvelse TYR 2012 synes å være at evnen til å levere i rett tid – og med rett innhold – ikke er nevneverdig bedre.»

Videre:

«Dagens krav fra politisk ledelse (JD og FD) om en høy grad av konkretisering på hvor og hvordan Forsvarets ressurser skal brukes under bistand til politiet er uhensiktsmessig. (…) Dette vil kunne skape uklarheter og forsinkelser i bistanden.»

Er forsvarsministeren fornøyd med måten Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet håndterer bistandsanmodningen i disse kritiske situasjonene?


Les hele debatten