Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Datert: 21.02.2013
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Ideelle aktører skal nå skjermes fra tidsavgrensede kontrakter, også kalt anbud. Disse skal erstattes av langsiktige avtaler som løper til de sies opp.

Hvordan sikrer regjeringen at det barnevernstiltaket som er faglig best for barnet, kan velges når Bufdir nå pålegges å forskjellsbehandle ideelle og private aktører, og hvordan sikrer regjeringen effektiv bruk av offentlige midler når den av ideologiske grunner velger å benytte seg av unntaksreglene i lov om offentlige anskaffelser slik at private aktører tilsidesettes?


Les hele debatten