Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om statsråden er fornøyd med dagens tilstand for tilsynene under Samferdselsdepartementets ansvarsområde, med henvisning til at det er viktig at tilsyn har ressurser til å utføre sine oppgaver på en god måte

Datert: 11.04.2013
Besvart: 17.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Under Samferdselsdepartementets ansvarsområde finnes to selvstendige tilsyn: Jernbanetilsynet og Luftfartstilsynet og et etatstyrt tilsyn, Vegtilsynet. Tilsynene utfører en viktig oppgave for å sikre trygg transport av personer og gods. Det er viktig at tilsyn har ressurser til å utføre sine oppgaver på en god måte; at de har fokus på aktuelle problemstillinger innen sine områder, at dialogen med ansvarlig departement er god, at rapporter følges opp og at Stortinget får informasjon.

Er statsråden fornøyd med dagens tilstand?


Les hele debatten