Spørsmål til presidentskapet fra Morten Ørsal Johansen (FrP)

Om avslaget på FrPs stortingsgruppes anmodning om lovteknisk bistand til et lovforslag, og å sørge for at representantene får nødvendig bistand fra regjeringsapparatet for å kunne utføre sine verv på en adekvat måte

Datert: 29.04.2013
Besvart: 21.05.2013 av stortingspresident Dag Terje Andersen

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Fremskrittspartiets stortingsgruppe anmodet Justisdepartementets lovavdeling om lovteknisk bistand til et lovforslag den 20. mars 2013. Spørsmålsstiller var av den oppfatning at slik lovteknisk bistand både var uproblematisk og i tråd med konstitusjonell praksis. Det faktum at Fremskrittspartiets stortingsgruppe mottok slik bistand fra Lovavdelingen ved utarbeidelsen av et beslektet lovforslag i 2008 underbygger spørsmålsstillers oppfatning. Overraskelsen var derfor stor da justisministeren i brev datert 18. april 2013 hevder det "ikke er naturlig at regjeringsapparatet yter bistand til stortingsgrupper i det omfang det er anmodet om i dette tilfellet".

Mener presidenten at justisministerens syn er i tråd med god konstitusjonell praksis? Hva vil presidenten gjøre for å sørge for at stortingsrepresentantene får nødvendig bistand fra regjeringsapparatet for å kunne utføre sine folkevalgte verv på en adekvat måte?


Les hele debatten