Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren er enig med rekken av fagøkonomer som har stått frem og avlivet myten om at Norge er avhengig av arbeidsinnvandring, for eksempel sjefsøkonomen i LO, som sier at dagens innvandring "reduserer produktiviteten" og vil føre til "lavere BNP pr. innbygger"

Datert: 15.05.2013
Besvart: 15.05.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Siden 13. april har Finansavisen hatt en omfattende artikkelserie med fokusering på innvandringens økonomiske sider. Prisverdig nok har de utfordret en lang rekke av de etablerte påstandene som har versert i debatten om norsk innvandringspolitikk – påstander som Fremskrittspartiet hittil har stått ganske alene om å advare mot.

Det har blitt fremlagt mange funn, deriblant at hvis den ikke-vestlige innvandringen fortsetter som den har gjort de siste fem årene, vil de totale kostnadene beløpe seg til 4 100 mrd. kr. Det tilsvarer hele oljefondet og verdien av Statoils aksjer til sammen. Det forutsetter også at den innvandringen vi har til Norge, er 100 pst. vellykket gjennom integrering, noe den definitivt ikke er.

Den historisk høye innvandringen som har vært under den rød-grønne regjeringen, kombinert med sosiale rettigheter, gjør at statens nettoutgifter og forpliktelser vokser hurtig. En lang rekke fagøkonomer har også stått frem og avlivet myten om at Norge er avhengig av innvandring. Eksempelvis sier Knut Røed, som er seniorforsker ved Frischsenteret, at det «er en karikatur å si at Norge er avhengig av arbeidsinnvandring» – eller Stein Reegård, en god venn av statsministeren, vil jeg anta, sjefsøkonomen i LO, at dagens innvandring «reduserer produktiviteten» og vil føre til «lavere BNP pr. innbygger», og at infrastrukturen per innbygger også vil falle.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Er han enig eller uenig i dette? Hvis han er uenig i dette, hva vil regjeringen gjøre for å stramme inn på innvandringspolitikken?


Les hele debatten