Muntlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorvidt statsråden kan utdype i hvilke tilfeller oppdrettsnæringa bør gå foran hensynet til villaks, slik det fremgår av sjømatmeldinga

Datert: 05.06.2013
Besvart: 05.06.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Sesongen for laksefiske er i full gang, og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har nylig lagt fram rapporten «Status for norske laksebestander i 2013». Der vises det til en utvikling der det både er negative, men også flere positive trekk for laksebestandene. En av konklusjonene er: «Rømt oppdrettslaks og lakselus framstår som de to ikkestabiliserte bestandstruslene mot norsk laks». Sjøl om noen tiltak er iverksatt, motvirkes dette av en sterk vekst i produksjonen – heile 40 pst. de siste tre år. Havforskningsinstituttet konkluderte i 2012 med at risikobildet er forverret.

Etter mange år ved roret er det grunn til å stille spørsmål til fiskeriministeren om hvilken prinsipiell tilnærming regjeringa har til lakseforvaltninga. Stortinget skal i neste uke behandle sjømatmeldinga. I meldinga er det et delkapittel om bærekraftsindikatorer og grenseverdier for lakselus og rømming. Her kan vi med en viss forundring lese følgende:

Selv om målet er at miljøpåvirkningen fra

havbruksnæringen skal være så liten som mulig,

vil hensynet til sjømatproduksjonen og annen

samfunnsaktivitet knyttet til denne også måtte

vurderes før tiltak iverksettes. I tilfeller hvor hensynet

til sjømatproduksjonen og annen samfunnsaktivitet

knyttet til denne, veier tyngre enn hensynet

til ville bestander av anadrome laksefisk, kan

det derfor være aktuelt å ikke iverksette tiltak.

Oversatt til norsk: Hensynet til oppdrett må i gitte tilfeller gå foran bevaring av villaks. Spørsmålet til statsråden blir da: Kan statsråden utdype nærmere i hvilke tilfeller hensynet til oppdrettsnæringa bør gå foran hensynet til villaks?


Les hele debatten