Muntlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hva som er regjeringens ambisjoner for regional- og distriktspolitikken framover

Datert: 13.11.2013
Besvart: 13.11.2013 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Mitt spørsmål går til kommunal- og moderniseringsministeren.

Statsråden har ikke lenger regionalminister i tittelen sin, men har fortsatt ansvaret for distrikts- og regionalpolitikken. I Høyres merknad under vårens behandling av distrikts- og regionalmeldingen skrev partiet følgende:

«Målet er å ta vare på hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og å utløse verdiskapingspotensialet i alle deler av landet.»

Og videre:

«prioritere virkemiddel som kan medvirke til å styrke evnen til innovasjon og nyetablering i alle deler av landet, med vekt på å nå potensielle gründere og entreprenører».

Det står i sterk kontrast til formuleringene i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet der det heter at «Regjeringen vil styrke vekstkraften der den er». Hovedfokus synes altså å være å styrke veksten der den er, og som vi alle vet, er veksten spesielt stor i og rundt de store byene.

Den rød-grønne regjeringen har de siste årene klart å opprettholde arbeidsplassutviklingen og bosettingen i de aller fleste kommunene i landet. Det har en lyktes med gjennom å føre en aktiv distriktspolitikk og å etablere gode partnerskap mellom lokale myndigheter, regionale myndigheter, lokalt næringsliv, statlige innovasjonsaktører som Innovasjon Norge, SIVA og forskningsmiljøer knyttet til universitet og høgskoler.

Senterpartiet mener forvaltningen av distriktsvirkemidlene blir best når vi trekker regionale og lokale myndigheter aktivt inn i gjennomføring av tiltakene. Vi vet også at våre viktigste eksport- og framtidsnæringer som energiproduksjon, fiskeri, reiseliv og mineralutvinning, er typiske distriktsnæringer.

Det man må spørre seg etter å ha lest regjeringens erklæring og sett hvordan regional- og distriktspolitiske tiltak blir barbert i den nye regjeringens budsjett, er: Hva er egentlig regjeringens ambisjoner for regional- og distriktspolitikken framover?


Les hele debatten